Thứ bảy, ngày 24 tháng 02 năm 2024
Cập nhật lúc: 11/10/2023

Đảng ủy xã Ea Uy đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên ở cơ sở

Sáng ngày 11/10/2023, Đảng ủy xã Ea Uy tổ chức gặp mặt kiểm tra Chi ủy chi bộ trường THCS Ea Uy về công tác phát triển Đảng viên, giáo dục tư tưởng chính trị tại chi bộ. tại buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Châm - Bí thư Đảng Ủy xã, Đồng chí Lâm Hồng Hải bí thư chi bộ trường THCS Ea Uy cùng các đồng chí thường trực Đảng ủy xã, các cán bộ đảng viên nhà trường.

e62df88aa023747d2d32

Ảnh; Quang cảnh buổi làm việc

Hiện nay, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên có vai trò vô cùng quan trọng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của công tác xây dựng Đảng, đây cũng là một trong những nội dung, yêu cầu quan trọng của Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 Hội nghị Trung ương lần thứ năm, khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Chăm lo giáo dục tư tưởng chính trị cho đảng viên là một trong những hoạt động chủ yếu của công tác xây dựng Đảng được Chi bộ trường THCS Ea Uy đặc biệt quan tâm góp phần nâng cao nhận thức, tính tích cực của đảng viên tạo sự thống nhất trong chi bộ, cùng nhau đoàn kết hướng đến thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Bài viết đề cập một số vấn đề về vai trò của công tác giáo dục chính trị tư tưởng của Đảng; liên hệ công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đội ngũ đảng viên ở Chi bộ trường THCS Ea Uy hiện nay; đồng thời đề xuất một số ý kiến góp phần nâng cao hiệu quả công này ở đơn vị trong thời gian tới.

Một số đề xuất góp phần nâng cao hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thời gian tới

Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng xem đây là nhiệm vụ của tất cả đảng viên, trước hết là của cấp ủy và người đứng đầu các tổ chức đảng; phải thực hiện thường xuyên, liên tục, để đảng viên thống nhất và nâng cao hơn nữa nhận thức đúng đắn, đầy đủ, toàn diện về vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của đơn vị.

Hai là, thường xuyên tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; lãnh đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; coi trọng công tác giáo dục rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của đảng viên; tiếp tục lãnh đạo đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ.

 Ba là, chi ủy lãnh đạo chi bộ, đảng viên tiếp tục “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề của nhiệm kỳ và năm 2023 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”” và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa””.

Bốn là, chi ủy quan tâm chỉ đạo xây dựng đội ngũ đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc; đẩy mạnh công tác xây dựng đơn vị văn hóa, văn minh; thực hiện tốt việc giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú; quan tâm tạo điều kiện cho đảng viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng theo kế hoạch để nâng cao trình độ, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức lối sống; lãnh đạo thực hiện tốt công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hàng năm.

Năm là, Chỉ đạo triển khai đồng bộ công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời định hướng dư luận cho cán bộ, đảng viên.

Có thể thấy, công tác giáo dục tư tưởng chính trị ở Chi bộ trường THCS Ea Uy luôn được quan tâm, chú trọng và đã đạt được những kết quả bước đầu. Trong thời gian tới, với sự quyết tâm cùng với tinh thần đoàn kết, tin rằng công tác này sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa, xây dựng đội ngũ đảng viên của chi bộ ngày càng vững mạnh, luôn giữ vững lập trường tư tưởng, kiên định với mục tiêu lý tưởng cách mạng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ cũng như thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra./.

Tin&ảnh: BBT xã Ea Uy.

In Gửi Email
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Thống kê hồ sơ
ipv6 ready